Bryt tabuene om kvinnelige mishandlere

I dag henvender jeg meg til dere menn, som har opplevd overgrep, mishandling og vold i oppveksten og i nære relasjoner. Jeg ber dere kaste skam og tabu til helvete der de hører hjemme og ta tilbake stemmene deres. Snakk med oss – sammen med oss – til oss. Fortell deres erfaringer og eksponer overgriperne. La oss sørge for et samfunn som ikke har toleranse for overgrep og mishandling og som sørger for at de som tillater seg å krenke andre, må betale for sine valg av handlinger. Menn og kvinner må stå sammen, ikke mot hverandre for å motvirke denne stygge virkeligheten altfor mange mennesker erfarer og må skjule og lide i stillhet med, ofte hele livet.

-Når vi vet at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner koster samfunnet vårt mellom 4,5 til 6 milliarder i året, er ikke dette stor satsing, sier leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl. Det gjøres også altfor lite forebyggende arbeid. Tiltakene må også bidra til å forhindre at volden rammer eller at voldtekten skjer. Det gjøres med økt satsing på likestilling, slik som i Sverige, presiserer hun.

Det er helt riktig at vold i nære relasjoner ikke tas på alvor i vårt land enda det koster samfunnet 6 milliarder i året. Hva med all den skjulte volden, volden som ikke er med i statistikken og heller ikke blir belyst som vold? Har de regnet med volden kvinner påfører gutter og menn eller begge kjønn? Den seksualiserte og pedofile volden som også kvinner, mødre, bestemødre og tanter begår? Jeg tviler sterkt på det. I tillegg vet jeg personlig at psykisk vold knapt tas på alvor overhodet og dermed er det få som anmelder,  og anmelder du blir det garantert henlagt og den voldsutsatte blir sveket av systemet.  Når vi vet at det sitter enda lenger inne for gutter og menn å anmelde vold,  spesielt vold begått av kvinner, kan vi se for oss et mørkt og vemmelig bilde av vårt samfunn. En skyggeside få syns å ville ta tak i, for det er enklere å knipe igjen øynene og late som det ikke eksisterer, eller la seg true eller bestikke til taushet.

I dag snakker jeg om alle former for vold, overgrep og mishandling begått av både kvinner og menn. Og jeg ber dere huske at mennesker som er narsissistiske eller psykopatiske, er mesterlige til å skjule sine ugjerninger og gjøre seg selv til offer. Slik slipper de fri og vandrer fritt i samfunnet blant tidligere, nåværende og kommende ofre – og slik skades ofrene ytterligere.

Kvinner har tatt tilbake stemmene sine og snakker om sine erfaringer med vold, overgrep og mishandling, men vi blir ikke trodd likevel – nok. Det viser seg på den labre satsingen staten har når det gjelder forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner og enda verre, manglende rettsvern og beskyttelse av mennesker som faktisk er utsatt for vold. Psykisk vold er fullstendig underkjent selv om det er den vanligste og mest utbredte formen for vold. Mentale og psykiske slag mot et menneske kan gjøre like stor skade som fysisk vold, likevel feies dette lett under teppet. Det må visst blod og innvoller til før det er verdt å reagere.

Menn som er utsatt for vold av kvinner, frykter å ikke bli trodd og det med god grunn, for blir kvinner nødvendigvis trodd? Absolutt ikke. Det ser man på voldteksstatistikker der en tøddel voldtekter blir anmeldt og enda færre fører til dom. Det ser ut til at begge kjønn sliter med troverdighet der systemet har snudd problemstillingen på hodet. Den utsatte – offeret er visst skyldig eller lyver til det motsatte er bevist. Dette er bakvendtland som altfor mange mennesker som er utsatt for ulike typer vold, erfarer. Og det er nettopp et slikt bakvendtland narsissister og psykopater ønsker i samfunnet og har sørget for sprer seg som virus mellom oss. Det er grov systemsvikt som ikke minst rammer uskyldige barn som ikke har egen stemme i det offentlige rom.

Frykter overgripere slipper unna – Norske barneleger slår alarm

«Medisinske undersøkelser kan avdekke fysiske skader som ikke kommer frem i politiavhør. Det kan være piskeslag, råtne tenner og sår i underlivet, forteller overlege på barneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen Claus Møller.

– Enkelte ganger har vi funnet alvorlige skader hos barna, som de først har fortalte om ved medisinske undersøkelser. Vi har hatt barn hos med klare tegn på misbruk, der det i utgangspunktet ikke var planlagt medisinsk undersøkelse, sier Møller.

Det er politiet som avgjør om det skal begjæres en rettsmedisinsk undersøkelse. Påtalejuristen i politiet vurderer om det er grunn til å tro at en helseundersøkelse vil gi opplysninger som kan belyse straffbare forhold,» skriver VG. 

Midt opp i denne uretten mot utsatte for vold, sitter det gutter og menn og tier om sine erfaringer. De må gjennom flere lag med tabu og skam enn kvinner, grunnet vrangforstillinger om at menn ikke er menn om de har «latt» seg bli utsatt for vold av en kvinne. Skammen blir desto større og terskelen for å snakke, fortelle og anmelde blir høyere for menn. Derfor vil jeg at vi som samfunn skal kaste tabuene og erkjenne at vold er vold om den utføres av en kvinne eller mann. Vold rammer like hardt uavhengig av kjønn. Vold påfører offer traumer, skader og senskader de kanskje må leve med hele livet. Psykisk vold er den volden som skjules lettest og så og si aldri blir straffet. Ergo går det voldskvinner og -menn fri og kan fortsette sin skjeve voldsgang gjennom livet. Skade stadig flere på sin livsvei, for ingen tar tak – ingen drar dette frem i lyset og sørger for at skyldige blir tatt og stilt til ansvar.

Menn utsatt for vold av kvinner frykter å ikke bli trodd

«Og mennene har faktisk grunn til å frykte å ikke bli trodd.

– På bakgrunn av undersøkelsen vet vi at krisesentrene har møtt på politifolk som ikke tar menn alvorlig og at menn selv har opplevd ikke å bli tatt alvorlig i NAV og i barnevernet, forteller Grøvdal. Hun viser også til annen forskning som finner at menn har problemer med å bli tatt alvorlig når de forteller at de er blitt utsatt for vold fra en kvinnelig partner.»

 

Psykolog Atle Dyregrov: Kvinnene voldtas først av overgriperen og deretter av systemet

«Voldtekt gir noen av de sterkeste etterreaksjonene som vi kjenner innen traumeområdet.

Alle opplever ettervirkninger og så mange som 40 til 60 prosent så sterke plager at de rammede utvikler en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Andre alvorlige helsemessige problemer er også vanlige.»

Vi savner milliardsatsing til arbeidet mot vold i Statsbudsjettet

«Krisesentrene behøver midler til å etterfølge krisesenterlovens krav om et helhetlig og likeverdig krisesentertilbud for alle voldsutsatte kvinner, menn og barn, inklusivt særskilt sårbare som for eksempel voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Krisesentersekretariatet har også fremmet behovet for nærhet til krisesentertilbudet som viktig for at voldutsatte skal kunne søke hjelp i sitt nærmiljø.
Krisesentersekretariatet har bedt om at det tilrettelegges for et bedre samspill mellom kommunene, krisesentrene og frivillige organisasjoner i arbeidet med å følge opp voldsutsatte kvinner i sitt lokalsamfunn. Vi etterlyser øremerkede og stimuleringsmidler til dette arbeidet. Vi mener også at en forutsigbar og stabil økonomi er nødvendig for krisesentrene.»

I videoen under utdyper jeg mer problematikken rundt menn som er utsatt for overgrep. 

https://www.youtube.com/watch?v=cbaVNsky0DY

 

Bestill boken: «Null kontakt & motmakt
Narsissister, medløpere & flygende aper»
Hvordan avsløre og forstå narsissisme!
Kvadrat banner

 

7 comments for “Bryt tabuene om kvinnelige mishandlere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *