Likhet for loven!

Jeg ønsker å dele en underskriftskampanje og nå ut til alle dere som har erfart at det spilles med 2 sett med regler, i det offentlige kontra det private og at det BLIR gjort forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo når det gjelder lov og rett.

Likhet for loven – underskriftskampanje:

Til: Statsminister, regjering, Storting, domstolen

I lys av avsløringene om at NAV har fått uskyldige mennesker straffet og dømt på feil grunnlag i mange år, krever vi at offentlige ansatte i forvaltningen, domstolene, stat og regjering skal stilles til ansvar for sine handlinger på lik linje som resten av befolkningen.

Vi godtar ikke at alvorlige feil, tjenesteforsømmelse og kriminelle handlinger som begås av individer i staten og offentlig sektor, ikke får samme konsekvenser som hos den alminnelige befolkningen. NAV-saken avdekket kun toppen av isfjellet som gjelder alvorlige systemfeil og brudd på lover fra offentlig hold, som har rammet uskyldige borgere på en uhyggelig måte. Ingen vet per i dag om borgere har bukket helt under med døden til følge grunnet disse alvorlige systemfeilene, men vi vet at flere har mistet et godt omdømme, boliger, familier, nettverk og fått rasert sin økonomi, i tillegg til helseutfordringer.

«Det er straffbart å inngi falske eller uriktige anmeldelser. Det betyr at Nav-ansatte kan ha brutt loven, mener advokat Arild Humlen.

– Det følger med et anmelderansvar for alle som anmelder straffbare forhold. Det gjelder også for offentlige etater og personer, minner han om.

Straffeansvar for uriktige anmeldelser: Humlen forklarer til TV2 at offentlige etater kan få foretaksstraff dersom saken knytter seg til foretakets virksomhet. Men også enkeltpersoner i Nav kan ha et straffeansvar. Humlen forklarer at offentlige etater kan få foretaksstraff dersom saken knytter seg til foretakets virksomhet. Men også enkeltpersoner i Nav kan ha et straffeansvar.

– Det ligger også et ansvar for den enkelte personen. Det er et straffeansvar, så hvis man har kommet med en anmeldelse som man skjønte, eller burde skjønt at var falsk eller uriktig, så har man et straffeansvar, sier han.

Vi er enige med Humlen i at Riksadvokaten bør sette i gang en etterforskning for å få dette avklart.

– Det gjøres i alle andre sammenhenger der privatpersoner inngir uriktige anmeldelser, så det bør det være her, også, fortsetter han.»

TV2 https://www.tv2.no/nyheter/10991385/?fbclid=IwAR3liN9KXJrwSlAuXKZ8-CsyVvrc5d3PQEQbsVZaPzLrc6O8rCJy_Vi1W8U

NAV-saken har kun avslørt toppen av isfjellet når det gjelder systemfeil i alle ledd av offentlig forvaltning og domstolene som rammer norske borgere hardt og brutalt og fører til justismord. Ansatte i staten samt domstolene får «en klaps på hånden» når alvorlige feil blir avdekket og blir i beste fall omplassert i systemet. Det er ikke lenger greit eller akseptabelt med denne forskjellsbehandlingen.

Ett av spørsmålene «Innbyggerundersøkelsen 2019» gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har undersøkt er hvor stor tillit de spurte har til at politikerne på Stortinget arbeider for innbyggernes beste.

«I 2013 var rangeringen 56 av 100. I 2019 har tilliten falt til 46. Undersøkelsen har også spurt om hvor fornøyd eller misfornøyd de som har svart er med hvordan politikerne på Stortinget lytter til innbyggernes synspunkter. Der har rangeringen falt fra 52 av 100 i 2013, til 42 i 2019.»

NRK https://www.nrk.no/norge/tilliten-til-norske-topp-politikere-er-pa-et-bunniva-1.14787540?fbclid=IwAR0bOdAzkXbQhcs-TBtImcjllknOtoqqHwrccVu3G0ej_jzZy2bJWzBNzNo

Skal tilliten til demokratiet, staten og forvaltningen bestå må selvfølgelig likhet for loven utøves, noe vi krever på vegne av det norske folk.

Straffeloven § 254. Frihetsberøvelse Den som ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen friheten, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

§ 255. Grov frihetsberøvelse Grov frihetsberøvelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om frihetsberøvelsen er grov skal det særlig legges vekt på dens varighet, om den har voldt ualminnelige lidelser, død eller hatt betydelig skade på kropp eller helse til følge.

Straffeloven om offentlig ansatte. § 171. Tjenestefeil: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil: Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil. § 173. Misbruk av offentlig myndighet: Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet. A: mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt, B: bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg selv eller andre. C: bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller D: på andre måter misbruker offentlig myndighet.

Straffeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

Statsansatte loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67

Du kan gi din signatur via denne lenken: https://www.underskrift.no/vis/7745/

Ansvarlige for kampanjen: Ole-John Saga & Anita Sweeney

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *